Mottagningsteamet

Sammanfattning:

Verksamheten är till för att skapa en långsiktig gemensam plan för samordnad rehabilitering i Sydnärke, där samverkan mellan huvudmännen ska utgöra en central beståndsdel.

Huvudman:

Kumla kommun, Arbetsmarknadsenheten.

Ort:

 Finns lokalt på varje ort i Sydnärke

Programperiod:

 2014-2020

Finansiering:

Max 722 000 Kr under 2017

Syfte:

Att ge snabb hjälp till arbetslösa personer med behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning och genom att effektivisera resursanvändningen av de befintliga rehabiliteringsinsatser som finns i Sydnärke.

Läs mer...

Insatsen IPS-utbildning

Huvudman

Askersunds kommun

Intressenter

AME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektperiod:

2017.01.01-2017.12.31

Finansiering:

Max 66 000 kr, finansieras av medel ur 2016 budget.

Syfte

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen syftar till att ge individen ett stöd i att finna och behålla ett arbete med lön, baserat på individens egna val och preferenser.

Läs mer...

Coachingteamet

Sammanfattning:

Coachingteamets verksamhet ska rikta sig till personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. För att samordning ska vara aktuell, krävs att personen är i behov av stöd från minst två myndigheter. Remitterande myndighet har fortsatt ansvar för personen, under hela insatsen via Coachingteamet.

Huvudman:

Kumla kommun

Intressenter:

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Region Örebro län och kommunerna i Sydnärke

Ort:

Hallsberg/Askersund

Programperiod:

2017-2020

Finansiering:

Max 3 427 500 kr. under 2017

Läs mer...

Insatsen Grundutbildning i MI – Motivational Interviewing, nr 1

Huvudman

Kumla kommun

Intressenter

AME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektperiod:

2017.01.01-2017.12.31

Finansiering:

Max 83 500 kr, finansieras av medel ur 2016 budget.

Syfte

Att främja motivation och beteendeförändring. MI är en form av samspelsbehandling som ska hjälpa personal att stödja en positiv utveckling hos dem de ansvarar för.

Läs mer...

#jagmed - Unga till arbete och utbildning

Sammanfattning:

Pedagogiskt samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasiet. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan.

Huvudman:

Kumla kommun

Projektperiod:

2015-2017

Finansiering:

Max 700 000  kr under 2015-2017

Målsättning:

Att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier. En annan målsättning är att arbetslösheten bland de ungdomar som trots ansträngningar inte återgår till studier minskar. Målet är att kunna hjälpa barn i utsatta miljöer ännu bättre. Med samordnade och samtidiga insatser ska inte något barn behöva falla mellan stolarna.

Läs mer...

Insatsen Grundutbildning i MI – Motivational Interviewing, nr 2

Huvudman
Kumla kommun

Intressenter
AME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektperiod:
10.10.2017–25.10.2017

Finansiering:
Max 90 000 kr, finansieras av medel ur 2016 budget.

Syfte
Att främja motivation och beteendeförändring. MI är en form av samspelsbehandling som ska hjälpa personal att stödja en positiv utveckling hos dem de ansvarar för.

Läs mer...

IPS

Sammanfattning:

Regionpsykiatrin i Örebro län vill tillsammans med Activa fortsätta ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning enligt modellen Individual Placement and Support (IPS). Modellen är evidensbaserad och rekommenderad av socialstyrelsen vid arbetslivsinriktat stöd mot arbete för personer med psykisk ohälsa.

Huvudman:

Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län.

Intressenter:

Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län i Hallsberg representerar den psykiatriska vården. Samverkan innefattar även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och enheter inom Sydnärkes kommuner.

Ort:

Sydnärke

Projektperiod:

2015-09-01-2017-06-30

Finansiering:

137 000 kr under 2017

Syfte:

Att möjliggöra ett fortsatt samarbete med IPS-modellen som grund, där samverkansaktörerna är Allmänpsykiatri Hallsberg som representerar den psykiatriska behandlingen och Activa, som utförare för det arbetslivsinriktade stödet.

Läs mer...

Projektet förstärkt samverkan Kumla och Hallsbergs vårdcentral

Huvudman
Region Örebro län

Intressenter
Försäkringskassan

Projektperiod:
01.06.2017–31.12.2017

Finansiering:
Max 263 265 kr, finansieras av medel ur tilläggsbudget 2017.

Syfte
Genom att tillsätta en handläggare från Försäkringskassan som är lokaliserad 25 % på vardera vårdcentralen (totalt 50 %) ökar förutsättningarna för dialog med syftet att stärka samarbetet myndigheterna emellan.

Läs mer...

Hunddagis

Huvudman:

Laxå kommun

Intressenter:

Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ort:

Laxå

Projektperiod:

2017

Finansiering:

Max 403 000 kr

Syfte:

Insatsen syftar till att erbjuda anpassade anställningar för personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som är i behov av att träna upp sin arbetsförmåga. Att ordna sysselsättningsplatser inom kommunpsykiatrin, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. Att göra arbetsförmågebedömningar. Att personer som deltagit i verksamheten ska bli mer anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden. Att personerna ska erbjudas en betydelsefull sysselsättning under en längre period.

Läs mer...

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015-2