Huvudman:

Laxå kommun

Intressenter:

Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ort:

Laxå

Projektperiod:

2017

Finansiering:

Max 403 000 kr

Syfte:

Insatsen syftar till att erbjuda anpassade anställningar för personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som är i behov av att träna upp sin arbetsförmåga. Att ordna sysselsättningsplatser inom kommunpsykiatrin, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. Att göra arbetsförmågebedömningar. Att personer som deltagit i verksamheten ska bli mer anställningsbara på den reguljära arbetsmarknaden. Att personerna ska erbjudas en betydelsefull sysselsättning under en längre period.

Mål:

20 personer ska haft möjlighet att delta i aktiviteter på hunddagis, i vilken utsträckning beror på individernas förutsättningar.

Målgrupp:

Personer i förvärvsaktiv ålder i Sydnärke som står långt från arbetsmarknaden och har behov av sysselsättning. Grundkrav är att man är arbetslös och har sin försörjning från arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller socialförvaltningen eller att man tillhör kommunpsykiatrin. Även individer från våra grannkommuner kan anvisas.

Kontaktperson, namn, telefon och e-post:

Jessica Vidberg, enhetschef, Integration & Arbetsmarknad, Laxå kommun

Eva Johansson, enhetschef, kommunpsykiatrin, Laxå kommun

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2015-2