Samordningsförbund – tillsammans gör vi skillnad

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt. Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Vad är Finsam?

Samordningsförbunden i Örebro län logotyper

Genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet finns möjligheter för stat och kommuner att samordna rehabiliteringsinsatser.

Samordningsförbunden i Örebro Län

Den finansiella samordningen ska underlätta en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för aktiviteter som syftar till att man samverkar för att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Samordningsförbundet får inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Det ansvarar således inte för rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall. De samverkande parterna har kvar sitt ansvar för rehabilitering och annat stöd till enskilda personer.

För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs att Försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter. Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet.

Målgruppen för de insatser som ett samordningsförbund finansierar, består av personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Ett annat viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon mellan myndigheter och förhindra rundgång mellan olika aktörer.

Ett samordningsförbund ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och utvärdering.

Samordningsförbunden i Örebro län

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »