Överenskommelse om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Samordningsförbundet i Karlskoga/Degerfors i Örebro län

BAKGRUND

Ny lag
Riksdagen fattade den 11 december 2003 beslut om lag (SFS 2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting enligt regeringens proposition 2002/03:132. Beslutet innebär att det fr o m den 1 januari 2004 är möjligt att utveckla samverkansformerna genom att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. I detta ingår även förebyggande insatser.

Målgrupp
Målgrupp för den finansiella samordningen är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Insatserna ska syfta till att personerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Samverkande parter
En allmän försäkringskassa, en länsarbetsnämnd, ett landsting och en eller flera kommuner får delta som samverkande parter. Samtliga fyra parter måste delta för att finansiell samordning ska kunna komma till stånd.

Samordningsförbund
Verksamheten med finansiell samordning bedrivs av ett särskilt samordningsförbund i vilket de samverkande parterna är medlemmar. Samordningsförbundet ska ha en förbundsordning som reglerar förbundets verksamhet. Förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar.

Styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordningsförbundet. Varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och landstingsfullmäktige, allmän försäkringskassas styrelse och av länsarbetsnämndens chef.

Samordningsförbundet kan utse en eller flera tjänstemän som leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Medel för finansiell samordning
Den allmänna försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Dessa medel täcker även läsarbetsnämndens del. Landstinget bidrar med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar bidrar med en fjärdedel.

Läs hela överenkommelsen här »

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »