Projektet Drivbänk

EUlogo c RGB   Leaderfärg  logga Mellansjölandet1000

Datum

Den 1 december 2020

Typ av insats

Strukturövergripande insats.

Syfte

Att samordna insatser för att stimulera uppkomst av nya sociala företag.

Målsättning

  • Mobilisera civilsamhället och undersöka möjligheter att etablera en paraplyorganisation för civilsamhällesorganisationer (föreningar, sociala företag och ideella organisationer) i Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersund.
  • Skapa sektorövergripande samsyn kring hur vi kan uppmuntra tillkomsten av nya sociala företag.
  • Undersöka och stödja förutsättningar för idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan det offentliga och den idéburna sektorn

Läs mer...

Mottagningsteamet

Sammanfattning:

Verksamheten är till för att skapa en långsiktig gemensam plan för samordnad rehabilitering i Sydnärke, där samverkan mellan huvudmännen ska utgöra en central beståndsdel.

Huvudman:

Kumla kommun, Arbetsmarknadsenheten.

Ort:

 Finns lokalt på varje ort i Sydnärke

Programperiod:

 2014-2020

Finansiering:

Max 1 140 000 Kr under 2018

Läs mer...

Kompetensutveckling till handläggare

Huvudman:

Samordningsförbundet Sydnärke

Sammanfattning:

Ett av huvudsyftena med att bevilja medel till insatsen kompetensutveckling till handläggare var att i samverkan genomföra kompetensutveckling. Ett annat syfte var att synliggöra verksamhetsområdet för att få till stånd strukturella förändringar. Insatsen har haft en sammanhållande del om lärande och vardagsutveckling.

Därutöver finns det ytterligare sammankomster och utbildningar där handläggarna hos de samverkande myndigheterna har kunnat delta i som t.ex. utbildningen i Supported Education. Denna utbildning berör delar av verksamhetsområdet, för att ge rätt stöd till arbete och studier.

Samordningsförbundet Sydnärke är mycket medveten om vikten av fortbildning och vidareutbildning för handläggarna inom de verksamheter som förbundet finansierar. Man anser att handläggarna bör få kontinuerligt stöd och tillgång till handledning samt utbildning i syfte att upprätthålla och utveckla den kompetensnivå som behövs. Vidareutbildningen ska ske på avancerad nivå, vara successiv och planerad för att handläggarna ska kunna bredda sina kunskaper. Behov av kunskapsstöd för handläggarna påtalas ytterligare av beredningsgruppen.

Läs mer...

Coachingteamet

Sammanfattning:

Coachingteamets verksamhet ska rikta sig till personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. För att samordning ska vara aktuell, krävs att personen är i behov av stöd från minst två myndigheter. Remitterande myndighet har fortsatt ansvar för personen, under hela insatsen via Coachingteamet.

Huvudman:

Kumla kommun

Intressenter:

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Region Örebro län och kommunerna i Sydnärke

Ort:

Hallsberg/Askersund

Programperiod:

2017-2020

Finansiering:

Max 3 427 500 kr. under 2018

Läs mer...

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »