Grundutbildning i Supported Education

Sammanfattning:

Är en effektiv arbetsmetod för att stödja individer med psykisk ohälsa att genomföra studier.

Supported Education har utvecklats parallellt med IPS (Individual Placement and Support, den metod Socialstyrelsen rekommenderar för arbetsrehabilitering). Det forskningen säger hittills om Supported Education är att metoden:

  • Ökar möjligheten att börja och genomföra studier
  • Ökar anställningsbarhet och ger större möjlighet till egen försörjning
  • Ökar självkänsla
  • Minskar ohälsa
  • Ökar deltagarnas nöjdhet

Huvudman:

Samordningsförbundet Sydnärke

Intressenter:

Kommunerna i Sydnärke, region Örebro län, Arbetsförmedlingen

Läs mer...

IPS

Sammanfattning:
Projektet är till för att möjliggöra för ett samarbete med IPS-modellen som grund, där samverkansaktörerna är Activa, som möjliggörare för det arbetslivsinriktade stödet och

Huvudman:
Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län

Intressenter:
Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län i Hallsberg representerar den psykiatriska vården. Samverkan innefattar även arbetsförmedlingen, Försökringskassan och enheter inom Sydnärkes kommuner

Ort:
I hela länet

Projektperiod:
2015-09-01-2016-12-30

Finansiering:
402 000 kr under 2016

Läs mer...

Insatsen IPS-utbildning

Huvudman

Askersunds kommun

Intressenter

AME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektperiod:

2017.01.01-2017.12.31

Finansiering:

Max 66 000 kr, finansieras av medel ur 2016 budget.

Syfte

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen syftar till att ge individen ett stöd i att finna och behålla ett arbete med lön, baserat på individens egna val och preferenser.

Läs mer...

Ledarskaps utbildning för handledare, Hallsberg

Sammanfattning:
Finsams parter använder arbetsplatsförlagd praktik och arbetsträning för att ge människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att pröva sina förmågor. Handledare på arbetsplatserna är nyckelpersoner till ett lyckat resultat för både person och företag.

Huvudman:
Samordningsförbundet Sydnärke

Intressenter:
Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ort:
Hallsberg

Projektperiod:
2016

Finansiering:
Max 55 000 under 2016

Läs mer...

Insatsen Grundutbildning i MI – Motivational Interviewing

Huvudman

Kumla kommun

Intressenter

AME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektperiod:

2017.01.01-2017.12.31

Finansiering:

Max 70 000 kr, finansieras av medel ur 2016 budget.

Syfte

Att främja motivation och beteendeförändring. MI är en form av samspelsbehandling som ska hjälpa personal att stödja en positiv utveckling hos dem de ansvarar för.

Läs mer...

Framsteget

Huvudman:
Laxå kommun

Intressenter: 
Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län och INDA support Ekonomisk förening.

Ort:
Hela Sydnärke

Projektperiod:
2015-09-01-2016-12-30

Finansiering:
Max 2 000 000 kr under 2015-2016

Syfte:
Syftet med projektet är att öka möjligheten för vuxna personer med annan etnisk bakgrund än svensk med funktionsnedsättning alternativt misstanke om funktionsnedsättning och/eller posttraumatiskt stressyndrom till egen försörjning. Personerna ska ha lämnat etableringen, vara i behov av stöd till arbete och bosatta i någon av Sydnärkes kommuner.

Läs mer...

På väg

Sammanfattning
De vanligaste orsakerna till sjukskrivning är numera psykisk ohälsa som ofta förstärker ovan nämnda symtom. Många av de sjukskrivna som har en komplex sjukdomsbild har en lång startsträcka innan de kan påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa personer behöver oftast lång tid på sig för att ställa om sin vardag till att den så småningom ska innefatta ett arbete. Oftast vill de sjukskrivna personerna väldigt mycket men deras förmåga till aktivitet är för nedsatt.

Huvudman
Askersund kommun

Intressenter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun och Region Örebro län

Ort
Hallsberg

Programperiod
2015-2017

Läs mer...

KompetensKnuten

Huvudman:
Hallsbergs kommun

Intressenter:
Askersund, Laxå och Kumla kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro Län.

Ort:
Hallsberg

Projektperiod:
2016-04-01-2016-12-30

Finansiering:
Max 500 000 kr

Syfte:
Syftet med verksamheten är att stödja målgruppen till att skapa förutsättningar för att komma vidare till studier/arbete eller annan sysselsättning som är meningsfull för deltagaren och att projektet kan vidareutveckla samverkansformer mellan kommunen, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Läs mer...

Mottagningsteam

Sammanfattning
Verksamheten är till för att skapa en långsiktig gemensam plan för samordnad rehabilitering i Sydnärke, där samverkan mellan huvudmännen ska utgöra en central beståndsdel.

Huvudman
Kumla kommun, Arbetsmarknadsenheten.

Ort
Finns lokalt på varje ort i Sydnärke

Programperiod
2014-2016

Finansiering
Max 700 000 Kr under 2016

Syfte
Att ge snabb hjälp till arbetslösa personer med behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning och genom att effektivisera resursanvändningen av de befintliga rehabiliteringsinsatser som finns i Sydnärke.

Läs mer...

Ledarskaps utbildning för handledare, Laxå

Sammanfattning:
Finsams parter använder arbetsplatsförlagd praktik och arbetsträning för att ge människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att pröva sina förmågor. Handledare på arbetsplatserna är nyckelpersoner till ett lyckat resultat för både person och företag.

Huvudman:
Laxå kommun

Intressenter:
Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ort:
Hallsberg

Projektperiod:
2016

Finansiering:
Max 55 000 kr under 2016

Läs mer...

Fördjupad utredning/kartläggning

Sammanfattning
Insatsen är förebyggande och vänder sig till:

  • Personer med behov av samordnad rehabilitering.
  • Deltagande personer ska ha behov av kontakt med minst två av projektets aktörer.
  • Deltagandet i insatsen skall bedömas öka den enskildes möjligheter i förhållande till nuvarande insats.

Huvudman
Arbetsmarknadsenheten, Kumla kommun

Projektperiod
2015-2016

Finansiering
Max 500 000 kr under 2016

Syfte
Att ge mottagningsteamet ännu ett verktyg för att kunna utreda/kartlägga olika individers sociala hinder, arbetshinder, arbetsförmågamässigt eller ur andra viktiga aspekter för att få en helhets bild av individen.

Läs mer...

Hunddagis

Huvudman:
Laxå kommun

Intressenter:
Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ort:
Laxå

Projektperiod:
2016

Finansiering:
Max 270 000 kr

Syfte:
Insatsen syftar till att erbjuda anpassade anställningar för personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som är i behov av att träna upp sin arbetsförmåga. Att ordna sysselsättningsplatser inom kommunpsykiatrin, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.

Läs mer...

Drop outs

Sammanfattning:
Pedagogiskt samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasiet. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan.

Huvudman:
Kumla kommun

Projektperiod:
2015-2016

Finansiering:
Max 700 000  kr under 2015-2016

Målsättning:
Att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier. En annan målsättning är att arbetslösheten bland de ungdomar som trots ansträngningar inte återgår till studier minskar. Målet är att kunna hjälpa barn i utsatta miljöer ännu bättre. Med samordnade och samtidiga insatser ska inte något barn behöva falla mellan stolarna.

Läs mer...

Förstudien Hallsbergsmodellen

Huvudman:
Hallsbergs kommun

Intressenter:
Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ort:
Hallsberg

Projektperiod:
2016

Finansiering:
Max 155 000 kr

Syfte:
Hallsbergs kommun vill utreda om kommunens arbetslivsinriktade insatser kan kompletteras med insatser i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Hur och på vilket sätt kan detta bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden snabbare kan nå egen försörjning.

Läs mer...

Försteget/Askersund

Sammanfattning:
Projektet vänder sig till unga vuxna som har en önskan men ett stort behov av personligt stöd att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Glappet till de befintliga verksamheterna som finns idag är för stort för många unga, efter år av utanförskap behövs ett mer aktivt förberedande arbete med personligt engagemang.  Det är tänkt att man arbetar både enskilt och i grupp med att pröva, motivera och stärka individen mot att våga och vilja ta plats på den reguljära arbetsmarknaden.

Huvudman:
Askersunds kommun

Intressenter:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna i Sydnärke

Ort:
Askersund

Projektperiod:
2015-09-01-2016-12-30

Läs mer...

Intensifierad samverkan

Sammanfattning
Behovet av en intensifierad samverkan och ett omfattande stöd för personer med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna, är stort. Avsikten med projektet är att vidareutveckla samverkan och ge stöd till fler individer. Arbetsförmedlingen har i sitt ordinarie uppdrag inte resurser att arbeta med dem som står väldigt långt från arbetsmarknaden och har behov av ett omfattande stöd.

Huvudman
Arbetsförmedlingen

Intressenter
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun och Region Örebro län

Ort
Sydnärke

Projektperiod
2015-01-01-2015-12-30

Läs mer...

Samverkande myndigheter

Samverkande myndigheter 2019

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer om vår integritetspolicy »