Bild från Hallsberg

Avslutade insatser

 • Mottagningsteamet i Sydnärke
  Tycker du det är svårt att veta vem du ska vända dig till när det gäller arbete och försörjning? Mottagningsteamet samarbetar med olika myndigheter för att slussa dig vidare till rätt stödinsats i samhället. I teamet ingår personal från: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Tillsammans tittar vi på…
 • Coachingteamet Sydnärke
  Coachingteamet Sydnärke arbetar med förberedande rehabiliterande insatser för dig som har en funktionsvariation eller nedsatt arbetsförmåga och behöver stöd för att närma dig arbetsmarknaden. Vi samverkar med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå. Vår rehabilitering sker ofta genom arbetsträning med stöd av en arbetscoach. I teamet jobbar två erfarna…
 • På väg
  SammanfattningDe vanligaste orsakerna till sjukskrivning är numera psykisk ohälsa som ofta förstärker ovan nämnda symtom. Många av de sjukskrivna som har en komplex sjukdomsbild har en lång startsträcka innan de kan påbörja en arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessa personer behöver oftast lång tid på sig för att ställa om sin vardag till att den så småningom ska…
 • Grundutbildning i Supported Education
  Sammanfattning:Är en effektiv arbetsmetod för att stödja individer med psykisk ohälsa att genomföra studier. Supported Education har utvecklats parallellt med IPS (Individual Placement and Support, den metod Socialstyrelsen rekommenderar för arbetsrehabilitering). Det forskningen säger hittills om Supported Education är att metoden: Huvudman:Samordningsförbundet Sydnärke Intressenter:Kommunerna i Sydnärke, region Örebro län, Arbetsförmedlingen Ort:Hallsberg Projektperiod:2018 Finansiering:Max 50 000…
 • Insatsen Grundutbildning i MI – Motivational Interviewing
  HuvudmanKumla kommun IntressenterAME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektperiod:2017.01.01-2017.12.31 Finansiering:Max 70 000 kr, finansieras av medel ur 2016 budget. SyfteAtt främja motivation och beteendeförändring. MI är en form av samspelsbehandling som ska hjälpa personal att stödja en positiv utveckling hos dem de ansvarar för. MålMI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett…
 • Insatsen IPS-utbildning
  HuvudmanAskersunds kommun IntressenterAME-enheterna, region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Projektperiod:2017.01.01-2017.12.31 Finansiering:Max 66 000 kr, finansieras av medel ur 2016 budget. SyfteArbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen syftar till att ge individen ett stöd i att finna och behålla ett arbete med lön, baserat på individens egna val och preferenser. MålMålet med IPS är att hjälpa människor med allvarlig…
 • Försteget/Askersund
  Sammanfattning:Projektet vänder sig till unga vuxna som har en önskan men ett stort behov av personligt stöd att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Glappet till de befintliga verksamheterna som finns idag är för stort för många unga, efter år av utanförskap behövs ett mer aktivt förberedande arbete med personligt engagemang.  Det är tänkt att man…
 • Förstudien Hallsbergsmodellen
  Huvudman:Hallsbergs kommun Intressenter:Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ort:Hallsberg Projektperiod:2016 Finansiering:Max 155 000 kr Syfte:Hallsbergs kommun vill utreda om kommunens arbetslivsinriktade insatser kan kompletteras med insatser i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Hur och på vilket sätt kan detta bidra till att personer som står utanför arbetsmarknaden snabbare kan nå egen försörjning. Hallsbergs kommun…
 • Drop outs
  Sammanfattning:Pedagogiskt samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasiet. Syftet är att på ett ställe samla kunskap som är central för personer som arbetar för att motverka avbrott och främja närvaro i skolan. Huvudman:Kumla kommun Projektperiod:2015-2016 Finansiering:Max 700 000  kr under 2015-2016 Målsättning:Att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier. En annan målsättning är att…
 • Hunddagis
  Huvudman:Laxå kommun Intressenter:Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ort:Laxå Projektperiod:2016 Finansiering:Max 270 000 kr Syfte:Insatsen syftar till att erbjuda anpassade anställningar för personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som är i behov av att träna upp sin arbetsförmåga. Att ordna sysselsättningsplatser inom kommunpsykiatrin, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. Att göra arbetsförmågebedömningar. Att personer som deltagit i verksamheten ska bli…
 • Fördjupad utredning/kartläggning
  SammanfattningInsatsen är förebyggande och vänder sig till: HuvudmanArbetsmarknadsenheten, Kumla kommun Projektperiod2015-2016 FinansieringMax 500 000 kr under 2016 SyfteAtt ge mottagningsteamet ännu ett verktyg för att kunna utreda/kartlägga olika individers sociala hinder, arbetshinder, arbetsförmågamässigt eller ur andra viktiga aspekter för att få en helhets bild av individen. MålInsatsen är till för att ombesörja erforderliga utredningar till…
 • Ledarskaps utbildning för handledare, Laxå
  Sammanfattning:Finsams parter använder arbetsplatsförlagd praktik och arbetsträning för att ge människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att pröva sina förmågor. Handledare på arbetsplatserna är nyckelpersoner till ett lyckat resultat för både person och företag. Huvudman:Laxå kommun Intressenter:Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ort:Hallsberg Projektperiod:2016 Finansiering:Max 55 000 kr under 2016 Syfte:Genom utbildning riktat till handledare…
 • Mottagningsteam
  SammanfattningVerksamheten är till för att skapa en långsiktig gemensam plan för samordnad rehabilitering i Sydnärke, där samverkan mellan huvudmännen ska utgöra en central beståndsdel. HuvudmanKumla kommun, Arbetsmarknadsenheten. OrtFinns lokalt på varje ort i Sydnärke Programperiod2014-2016 FinansieringMax 700 000 Kr under 2016 SyfteAtt ge snabb hjälp till arbetslösa personer med behov av samordnad rehabilitering för att…
 • KompetensKnuten
  Huvudman:Hallsbergs kommun Intressenter:Askersund, Laxå och Kumla kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Örebro Län. Ort:Hallsberg Projektperiod:2016-04-01-2016-12-30 Finansiering:Max 500 000 kr Syfte:Syftet med verksamheten är att stödja målgruppen till att skapa förutsättningar för att komma vidare till studier/arbete eller annan sysselsättning som är meningsfull för deltagaren och att projektet kan vidareutveckla samverkansformer mellan kommunen, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. …
 • Framsteget
  Huvudman:Laxå kommun Intressenter: Askersund, Laxå, Hallsberg och Kumla kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län och INDA support Ekonomisk förening. Ort:Hela Sydnärke Projektperiod:2015-09-01-2016-12-30 Finansiering:Max 2 000 000 kr under 2015-2016 Syfte:Syftet med projektet är att öka möjligheten för vuxna personer med annan etnisk bakgrund än svensk med funktionsnedsättning alternativt misstanke om funktionsnedsättning och/eller posttraumatiskt stressyndrom till egen försörjning.…
 • Ledarskaps utbildning för handledare, Hallsberg
  Sammanfattning:Finsams parter använder arbetsplatsförlagd praktik och arbetsträning för att ge människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet att pröva sina förmågor. Handledare på arbetsplatserna är nyckelpersoner till ett lyckat resultat för både person och företag. Huvudman:Samordningsförbundet Sydnärke Intressenter:Finsams parter främst kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Ort:Hallsberg Projektperiod:2016 Finansiering:Max 55 000 under 2016 Syfte:Genom utbildning riktat till handledare…
 • IPS
  Sammanfattning:Projektet är till för att möjliggöra för ett samarbete med IPS-modellen som grund, där samverkansaktörerna är Activa, som möjliggörare för det arbetslivsinriktade stödet och Huvudman:Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län Intressenter:Allmänpsykiatrisk öppenvård i Region Örebro län i Hallsberg representerar den psykiatriska vården. Samverkan innefattar även arbetsförmedlingen, Försökringskassan och enheter inom Sydnärkes kommuner Ort:I hela länet…
 • Förstudien ”Försteget”
  Sammanfattning:Människor med funktionsnedsättning och etnisk minoritetsbakgrund ofta kommer i kläm mellan olika verksamheter. Det beskrivs även att berörda verksamheter inte uppmärksammar förekomsten av funktionsnedsättning hos de nyanlända. Personer med synliga funktionsnedsättningar uppmärksammas i större utsträckning än personer med ”dolda” funktionsnedsättningar. Därtill riskerar personerna att inte få rätt stöd, att insatser dröjer, att det saknas rutiner…
 • Projektet sociala företag
  SammanfattningAtt informera, förnya, stärka och utveckla sociala företag som arbetar med samhälleliga ändamål. Det kan handla om allt från energikooperativ till vår- och omsorginrättningar eller från byalagsföretag till arbetsintegrerade sociala företag. HuvudmanSamordningsförbundet Sydnärke UtförareCoompanion Örebro län Projektperiod2015 FinansieringMax 250 000 kr MålsättningAtt integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden, som arbetstagare och…
 • Intensifierad samverkan
  SammanfattningBehovet av en intensifierad samverkan och ett omfattande stöd för personer med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna, är stort. Avsikten med projektet är att vidareutveckla samverkan och ge stöd till fler individer. Arbetsförmedlingen har i sitt ordinarie uppdrag inte resurser att arbeta med dem som står väldigt långt från arbetsmarknaden och har behov av ett omfattande stöd.…
 • Satsa Syd
  Intressenter: INDA-support Ekonomisk förening, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersunds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting Projektperiod: 2014-01-01-2014-06-30 Finansiering: Projektmedel har beviljats medel med max 420 000 kronor Målgrupp: Personer med Asperger syndrom/högfungerande autism i åldern 19-30 år. Personen ska vara motiverad att arbeta och ha eller kunna få en arbetsförmåga. Syfte: Att öka möjligheten…