Samordningsförbunden Örebro län

Erfarenheter av projektet ”Återgång till arbete efter utmattningssyndrom”

Sammanfattning

Bakgrund: Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och utmattningssyndrom står för en av de längsta sjukskrivningstiderna i Sverige. Idag finns inga nationella riktlinjer för behandling av utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom leder till nedsatt kognitiv förmåga exempelvis problem med att planera, organisera och starta upp aktiviteter. Projektet ”Återgång till arbete efter utmatningssyndrom’’ har bedrivits av en arbetsterapeut som har utgått från arbetsterapeutiska interventioner så som Mediyoga, The Redesigning Daily Occupations och där verktyget tyngdtäcke används. Projektets mål är att med hjälp av aktivitetsbalans stödja deltagarna att återgå till arbete.

Syfte: Syftet med studien är att beskriva deltagares erfarenheter från projektet med syfte att återgå till arbete

Metod: I studien användes en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med deltagarna från projektet. Vid analys av data användes en kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: I studiens resultat framkom att ett gott bemötande från coacherna, där deltagarna känner att de blir sedda samt får ökad självkännedom, och att få dela erfarenheter med andra deltagare, bidrar till en bra rehabiliteringsprocess. Även att få utföra meningsfulla aktiviteter som ger glädje, och att få göra återhämtande aktiviteter, kan tolkas ge möjlighet till återgång i arbete.

Slutsats: Studien bidrar till en förståelse kring deltagarnas erfarenheter av projektet ”Återgång till arbete’’ där vikten av ett gott bemötande, att arbeta individanpassat och att ha en aktivitetsbalans kan påverka rehabiliteringen positiv. Arbetsterapeuten har stor kunskap inom dessa områden och bör därför ha en given roll i behandlingen. Dock behövs mer forskning, för att undersöka om denna typ av behandling kan ge möjlighet för återgång till arbete.

Läs hela studien här »